dnes je 8.2.2023

Komentár k zákonu o potravinách (zákon č. 152/1995 Z. z.)
Produkt manažér

Vážení čitatelia,

v online knihe Komentár k zákonu o potravinách (zákon č. 152/1995 Z. z.) nájdete zrozumiteľne vysvetlené jednotlivé ustanovenia najdôležitejšieho zákona v oblasti potravinového práva. Štruktúra zákona o potravinách tak ako sa uvádza v dôvodovej správe z legislatívneho procesu: "je koncipovaná ako špeciálny predpis dopĺňajúci všeobecnú súkromnoprávnu i verejnoprávnu reguláciu obchodu s tovarom o úpravu špeciálneho verejnoprávneho mechanizmu na zabezpečenie základného štandardu akosti pri uvádzaní potravín do obehu vo všetkých rozhodujúcich fázach tohto procesu." 

Práve kvôli zabezpečeniu základného štandardu akosti pri uvádzaní potravín do obehu je pre každý podnik, živnostníka alebo iný subjekt, ktorý pôsobí v oblasti potravinárstva, potrebné mať k dispozícii výklad tak závažnej právnej normy, akým zákon o potravinách bezpochyby je. 

Zákon o potravinách sa vzťahuje na ustanovenie podmienok výroby, manipulácie a uvádzania do obehu, ako aj úloh potravinového dozoru nad dodržiavaním tohto zákona a organizácie v záujme ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa pred negatívnymi účinkami zdravotne a akostne závadných a neplnohodnotných potravín. Z hľadiska rozsahu, pôsobnosti a záväznosti platí pre všetky potraviny.

Komentár k zákonu o potravinách vypracovali renomovaní odborníci z praxe a odborne ho posúdila Mgr. Anna Závracká, ktorá od roku 1998 sa intenzívne venuje systémom zabezpečenia kvality a bezpečnosti potravín, vrátane systému HACCP. V roku 1998 bola vyškolená trénerka trénerov v rámci tréningového kurzu . FAO "Harmonizácia a implementácia systémov kvality a zdravotnej neškodnosti potravín".

V online knihe okrem odborne spracovaných článkov nájdete i právne predpisy z oblasti potravinového práva, ktoré sú denne aktualizované. K online knihe je 24-hodinový prístup do právnych predpisov z oblasti potravinárstva, a taktiež súvisiacich právnych predpisov. 

Súčasťou predplatného online knihy je i bezplatný odpovedný servis od odborníkov z praxe. 

S pozdravom


Claudia Frindtová

 

Čo nájdete v online knihe?

Komentár k jednotlivým ustanoveniam zákona o potravinách:

PRVÁ ČASŤ - Úvodné ustanovenia (§ 1 - § 3)

§ 1 - Účel a rozsah zákona

§ 2 - Vymedzenie pojmov

§ 3

DRUHÁ ČASŤ - Potraviny (§ 4 - § 12)

§ 4 - Základné povinnosti pri výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh

§ 5 - Výroba potravín

§ 6 - Registrácia prevádzkarní a podmienky umiestňovania potravín na trh

§6a - Register potravín pre potravinový semafor na účely poskytnutia informácií a podpory predaja vyrábaných potravín

§ 6b - Systém rýchleho varovania a analýza rizika

§ 7 - Dovoz potravín a vývoz potravín

§ 7a

§ 7b

§ 8 - Balenie potravín

§ 9 - Označovanie potravín

§ 9a - Označenie pôvodu, zemepisné označenie a označenie zaručených tradičných špecialít

§ 9b - Označovanie potravín a poľnohospodárskych produktov dobrovoľnými údajmi a ich používanie na účely propagácie a marketingu

§ 10 - Skladovanie potravín

§ 11 - Preprava potravín

§ 12 - Predaj potravín

ŠTVRTÁ ČASŤ - Úlohy orgánov úradnej kontroly potravín (§ 18 - § 20a)

§ 18

§ 19

§ 20

§ 20a

PIATA ČASŤ - Organizácia úradnej kontroly potravín (§ 21 - § 27)

§ 21

§ 22

§ 23

§ 25

§ 26

§ 27

ŠIESTA ČASŤ (§ 28 - § 29)

§ 28

§ 29

SIEDMA ČASŤ (§ 30 - § 32)

Prílohy

Čo získate s online knihou?

  • informačný servis za výhodnú cenu,
  • aktuálne plné znenie právnych predpisov z oblasti potravinového práva,
  • všetky informácie bez zbytočnej reklamy,
  • záruka aktuálnosti podľa najnovších zmien a noviel v legislatíve,
  • všetky potrebné informácie budete mať na jednom mieste,
  • bezplatný odpovedný servis na vaše otázky.

Autorský kolektív

JUDr. Marek Šmid, LLB. (Hons).
JUDr. Marek Šmid, LLB. (Hons)

Marek je zakladateľom a partnerom advokátskej kancelárie Grand Oak a vyučuje na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Oblasti potravinového práva sa venuje ako advokát pri poskytovaní právneho poradenstva, ako aj vo svojej lektorskej činnosti pre vydavateľstvo Verlag Dashofer. V jeho publikačnej činnosti sa špecializuje na tie oblasti práva, v ktorých je možné v podstatnej miere pracovať s rozmerom medzinárodného práva a práva Európskej únie, resp. v ktorej je možné poukazovať na prienik medzi právnymi systémami kontinentálneho práva a angloamerického právneho systému (Common Law). Využíva tak svoje medzinárodné skúsenosti, ktoré nadobudol v medzinárodných advokátskych tímoch na Slovensku a v Londýne, ako aj počas štúdií v Londýne, Ríme a Remeši, a zároveň pri spolupráci s inštitúciami Európskej únie a Svetovou bankou. Je ženatý a má dve deti.

JUDr. Eva Šmidová, PhD.
JUDr. Eva Šmidová, PhD.

Eva sa venovala oblasti ochrany spotrebiteľa a ochrany hospodárskej súťaže vo viacerých inštitúciách štátnej správy. Súvisiacu oblasť potravinového práva dlhodobo vníma za jednu z najpraktickejších oblastí práva ochrany spotrebiteľa s každodenným, mnohokrát podceňovaným dopadom na bežný život človeka. Profesionálnej publikačnej činnosti sa venuje počnúc jej štúdiom PhD. V tejto publikácii sa zamerala na praktické otázky danej oblasti práva a s cieľom čitateľovi poskytnúť riešenie jeho praktických problémov v danej oblasti. Za mimoriadne dôležité považuje aj relevantne vysvetliť pohľad tvorcu zákona, aby používateľ tohto komentáru vnímal komplexný obraz regulácie potravinového práva. Je vydatá a má dve deti.

Odborný recenzent

Mgr. Anna Závracká
Mgr. Anna Závracká

Absolventka Prírodovedeckej fakulty UK, odbor biochémia. Od roku 1998 až doteraz pracuje v kontrole potravín, najskôr v Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii, neskôr na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe. Pravidelne sa zúčastňuje školení a vzdelávacích aktivít na rôzne témy súvisiace s potravinami, napr. označovanie potravín, kvalita a bezpečnosť potravín. Od roku 1998 sa intenzívne venuje systémom zabezpečenia kvality a bezpečnosti potravín, vrátane systému HACCP. V roku 1998 bola vyškolená trénerka trénerov v rámci tréningového kurzu . FAO "Harmonizácia a implementácia systémov kvality a zdravotnej neškodnosti potravín"

 
Webináre formou otázok a odpovedí pre zákazníkov tohto portálu

Momentálne nie je k dispozícii žiadny webinár otázok a odpovedí, čoskoro však budú vypísané nové.

VESTNÍKY MINISTERSTIEV