dnes je 16.7.2024

Input:

§ 4 - Základné povinnosti pri výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1 § 4 - Základné povinnosti pri výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 4

Základné povinnosti pri výrobe potravín, manipulácii s nimi a ich umiestnení na trh

(1) Prevádzkovatelia sú povinní na všetkých stupňoch výroby, spracúvania a distribúcie vrátane predaja na diaľku dodržiavať požiadavky upravené týmto zákonom a osobitnými predpismi.

(2) Prevádzkovatelia potravinárskych podnikov sú ďalej povinní

a) zabezpečiť pri vyrábaných potravinách pravidelnú kontrolu nad dodržiavaním požiadaviek na bezpečnosť a kvalitu (vlastná kontrola) ustanovených osobitnými predpismi a viesť o tom záznamy,

b) viesť záznamy o vykonanej dezinfekcii, dezinsekcii a deratizácii,

c) zabezpečiť, aby zamestnanci, ktorí prichádzajú priamo alebo nepriamo do styku s potravinami, boli poučení a vyškolení o