dnes je 5.12.2023

Input:

§ 1 - Účel a rozsah zákona

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.1 § 1 - Účel a rozsah zákona

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 1

Účel a rozsah zákona

(1) Tento zákon ustanovuje

a) povinnosti prevádzkovateľa potravinárskeho podniku (ďalej len „prevádzkovateľ“) v záujme podpory a ochrany zdravia ľudí a ochrany spotrebiteľa na trhu potravín,

b) práva a povinnosti osôb vo vzťahu k potravinám,

c) organizáciu, pôsobnosť a právomoc orgánov úradnej kontroly potravín podľa osobitných predpisov.

(2) Tento zákon sa nevzťahuje na prvovýrobu na súkromné domáce použitie alebo na domácu prípravu, manipuláciu alebo skladovanie potravín na súkromnú domácu spotrebu.

(3) Tento zákon sa nevzťahuje na vykonávanie úradných kontrol na overovanie dodržiavania predpisov o organizovaní spoločného trhu s poľnohospodárskymi výrobkami s výnimkou úradných kontrol podľa osobitného predpisu.

(4) Ustanovenia osobitných predpisov týkajúce sa výroby potravín, manipulácie s nimi a ich