dnes je 16.7.2024

Input:

§ 22

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2 § 22

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 22

(1) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva riadia a kontrolujú výkon štátnej správy uskutočňovaný orgánmi úradnej kontroly potravín.

(2) Na zabezpečenie úloh podľa odseku 1 ministerstvo

a) vypracúva, aktualizuje a schvaľuje viacročný národný plán kontroly, ktorý predkladá Európskej komisii,

b) vypracúva a schvaľuje výročnú správu z úradnej kontroly podľa osobitného predpisu, ktorú predkladá Európskej komisii,

c) koordinuje prípravu, aktualizuje a schvaľuje prevádzkový pohotovostný plán pre oblasť potravín,

d) zjednocuje postup realizácie programov uskutočňovaných medzinárodnými organizáciami a orgánmi,

e) zjednocuje postup na výkon úradnej kontroly potravín a zabezpečuje vzájomnú informovanosť o výsledkoch kontroly,

f) spolupracuje pri riešení aktuálnych úloh bezpečnosti potravín,

g) koordinuje využívanie laboratórnych kapacít na území Slovenskej republiky v rámci