dnes je 23.6.2024

Input:

§ 24 - Ochrana potravinovej bezpečnosti štátu

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1 § 24 – Ochrana potravinovej bezpečnosti štátu

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 24

Ochrana potravinovej bezpečnosti štátu

(1) Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorá umiestňuje na trh komoditu určenú podľa § 3 ods. 4, je povinná vždy do desiatich dní elektronicky oznámiť ministerstvu množstvo svojich skladových zásob komodity k 31. júlu a k 31. decembru kalendárneho roka.

(2) Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ podľa odseku 1 je počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu povinná do desiateho dňa kalendárneho mesiaca elektronicky oznámiť ministerstvu množstvo svojich skladových zásob komodity k poslednému dňu bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho mesiaca.

(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ podľa odseku 1, ktorá chce počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu