dnes je 16.7.2024

Input:

25/2024 Z.z., Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní opatrenia z 13. februára 2024 č. S07128-2024-OL, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín

25/2024 Z. z.
OZNÁMENIE
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 3 ods. 2 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1995 Z. z. o potravinách v znení neskorších predpisov vydalo
opatrenie z 13. februára 2024 č. S07128-2024-OL, ktorým sa mení výnos Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 12. apríla 2006 č. 28167/2007-OL, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu Slovenskej republiky upravujúca všeobecné požiadavky na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní a niektoré osobitné požiadavky na výrobu a predaj tradičných potravín a na priame dodávanie malého množstva potravín.
Cieľom opatrenia je upraviť požiadavky týkajúce sa konštrukcie, usporiadania a vybavenia potravinárskych prevádzkarní vrátane skladov potravín a predajní potravín v nadväznosti na ex post hodnotenie výnosu z II. polroka 2022 (poradové číslo 46), ktoré nebolo uskutočnené z dôvodu začatia legislatívneho procesu právneho predpisu a odstrániť duplicity a nesúlad požiadaviek s platnými právnymi predpismi EÚ a národnými právnymi predpismi.
Opatrenie nadobúda účinnosť 1. marca 2024.
Opatrenie je uverejnené na webovom sídle Slov-Lex v Registri opatrení (www.slov-lex.sk) a v čiastke č. 3/2024 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorý je prístupný v elektronickej podobe na webovom sídle Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.