dnes je 16.7.2024

Input:

§ 26

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.5 § 26

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 26

(1) Ak obec zistí porušenie povinností ustanovených v tomto zákone, bezodkladne to oznámi príslušnému orgánu verejného zdravotníctva alebo príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Obdobne postupujú aj orgány Slovenskej obchodnej inšpekcie pri vykonávaní kontroly podľa osobitného predpisu.

(2) Obec pri vydávaní trhových poriadkov podľa osobitného predpisu spolupracuje s príslušným orgánom úradnej kontroly potravín.

(3) Obec je povinná vopred oznámiť predaj potravín na trhových miestach vrátane ambulantného predaja potravín na území obce príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správe. Vzor oznámenia zverejní štátna veterinárna a potravinová správa na svojom webovom sídle.Komentár k § 26:

Ustanovenia § 26 treba vnímať hlavne vo vzťahu k zákonu NR SR č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach