dnes je 25.9.2023

Input:

§ 29

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2 § 29

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 29

(1) Priestupku podľa tohto zákona sa dopustí fyzická osoba, ktorá

a) sťažuje alebo marí výkon úradnej kontroly potravín alebo v určenej lehote nevykoná uložené opatrenia,

b) nespĺňa podmienky zdravotnej spôsobilosti, porušuje zásady osobnej hygieny,

c) umiestňuje na trh potraviny, ktoré nie sú bezpečné, sú zdraviu škodlivé alebo nevhodné na ľudskú spotrebu,

d) porušuje povinnosti a požiadavky na hygienu výroby potravín, manipulovania s nimi a ich umiestňovania na trh,

e) umiestni na trh potraviny nesprávne označené, neoznačené, klamlivo označené alebo ich ponúka na spotrebu klamlivým spôsobom.

(2) Za priestupky podľa odseku 1 orgán úradnej kontroly potravín uloží pokutu do 2 000 eur. Ak sa fyzická osoba dopustí priestupku opakovane, možno jej uložiť pokutu do 4 000 eur.

(3) V blokovom konaní možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 pokutu do 500 eur.

(4) Na konanie o