dnes je 16.7.2024

Input:

§ 3

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.3 § 3

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 3

(1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len “ministerstvo“) upraví všeobecne záväzným právnym predpisom požiadavky na

a) potraviny živočíšneho pôvodu,

b) potraviny rastlinného pôvodu vrátane čerstvého ovocia, čerstvej zeleniny, zemiakov a ostatných poľnohospodárskych produktov, zmiešané potraviny vrátane nápojov okrem spotrebiteľsky balených minerálnych vôd a pramenitých vôd,

c) geneticky modifikované potraviny,

d) označovanie potravín,

e) poľnohospodárske produkty a potraviny predávané priamo konečnému spotrebiteľovi,

f) označovanie poľnohospodárskych produktov určených na priamu ľudskú spotrebu a potravín označených dobrovoľnými údajmi a ich používanie na účely propagácie a marketingu,

g) zásady odberu vzoriek a metódy ich skúšania,

h) označovanie hotových pokrmov a jedál obsahujúcich mäso údajom o krajine pôvodu1ae) mäsa.

(2)