dnes je 23.6.2024

Input:

§ 30

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1 § 30

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 30

(1) Podrobnosti o niektorých požadovaných charakteristikách alebo postupoch z technickej špecifikácie výrobku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.

(2) Na účely registrácie prevádzkarní podľa § 6 ods. 1 a 2, registrácie zaručenej tradičnej špeciality podľa § 9a ods. 3 a označovania potravín, dotknutá fyzická osoba uvádza tieto osobné údaje:

a) meno a priezvisko,

b) dátum narodenia,

c) trvalý pobyt.

(3) Osobné údaje podľa odseku 2 môže ministerstvo zverejňovať na účely informovania spotrebiteľov.


Komentár k § 30:

V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločné ustanovenia obsahujú právnu úpravu tých skutočností, ktoré sa týkajú viacerých alebo všetkých ustanovení právneho predpisu. V zmysle uvedeného sa za spoločné ustanovenia