dnes je 23.6.2024

Input:

§ 31

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2 § 31

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 31

(1) Na úradnú kontrolu potravín podľa tohto zákona sa nevzťahujú ustanovenia osobitných predpisov, ak sa vykonáva podľa tohto zákona.

(2) Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje správny poriadok okrem konania podľa § 20 ods. 4912 a § 20a.

(3) Odvolanie podané proti rozhodnutiu orgánov úradnej kontroly potravín o uložených opatreniach nemá odkladný účinok.


Komentár k § 31:

V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločné ustanovenia obsahujú právnu úpravu tých skutočností, ktoré sa týkajú viacerých alebo všetkých ustanovení právneho predpisu. V zmysle uvedeného sa za spoločné ustanovenia považujú ustanovenia § 30, § 30a a § 31.

Ustanovenie § 30a tohto zákona ustanovuje obligatórnu povinnosť príslušným orgánom - ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja