dnes je 5.12.2023

Input:

§ 31a

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1 § 31a

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 31a

(1) Označovať potraviny podľa doterajších právnych predpisov po účinnosti tohto zákona okrem §9 ods. 6 písm. c) možno do 31. decembra 2003.

(2) Umiestňovať potraviny na trh patriace do kategórie „potraviny na osobitné výživové účely“ po účinnosti tohto zákona možno do 31. decembra 2002 len so súhlasom ministerstva zdravotníctva.

(3) Dňom nadobudnutia platnosti zmluvy o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii sa zrušuje povinnosť registrácie podľa §4 ods. 2 písm. g).


Komentár k § 31a:

V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločné ustanovenia obsahujú právnu úpravu tých skutočností, ktoré sa týkajú viacerých alebo všetkých ustanovení právneho predpisu. V zmysle uvedeného sa za spoločné ustanovenia považujú ustanovenia § 30, § 30a a § 31.