dnes je 16.7.2024

Input:

§ 31ac - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2014

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1.3 § 31ac - Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2014

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 31ac

Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2014

Ustanovenia potravinového kódexu platné a účinné do 30. júna 2014 ostávajú platné a účinné až do prijatia všeobecne záväzných právnych predpisov v príslušných oblastiach.


Komentár k § 31ac:

V zmysle § 5 ods. 3 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov spoločné ustanovenia obsahujú právnu úpravu tých skutočností, ktoré sa týkajú viacerých alebo všetkých ustanovení právneho predpisu. V zmysle uvedeného sa za spoločné ustanovenia považujú ustanovenia § 30, § 30a a § 31.

Ustanovenie § 30a tohto zákona ustanovuje obligatórnu povinnosť príslušným orgánom - ministerstvu pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej