dnes je 30.5.2024

Input:

373/2008 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh, v znení účinnom k 30.9.2011

373/2008 Z.z.
[zrušené č. 186/2012 Z.z.]
Nariadenie vlády
Slovenskej republiky
z 10. septembra 2008,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín na trh
V znení:
Predpis č.
K dátumu
Poznámka
32/2009 Z.z.
15. 2. 2009
mení § 10 a prílohy
223/2009 Z.z.
4. 8. 2009
mení a dopĺňa 2 novelizačné body a prílohy
322/2009 Z.z.
1. 9. 2009
mení a dopĺňa § 4 a prílohy
485/2009 Z.z.
1. 12. 2009
mení a dopĺňa prílohy
596/2009 Z.z.
1. 1. 2010
mení a dopĺňa prílohy č. 1 a č. 11
596/2009 Z.z.
1. 2. 2010
dopĺňa prílohu č. 1 riadok 223
596/2009 Z.z.
1. 3. 2010
mení a dopĺňa prílohu č. 1 riadok 240,266 - 268
596/2009 Z.z.
1. 4. 2010
mení a dopĺňa prílohu č. 1 a č. 2 riadok 302
96/2010 Z.z.
1. 4. 2010
mení a dopĺňa prílohu č. 1 a č. 2
233/2010 Z.z.
1. 6. 2010
mení a dopĺňa prílohu č. 1 a č. 11
233/2010 Z.z.
1. 9. 2010
mení a dopĺňa § 12 a prílohu č. 1
272/2010 Z.z.
1. 7. 2010
mení a dopĺňa prílohu č. 1 a č. 11
365/2010 Z.z.
15. 9. 2010
mení a dopĺňa 4 novelizačné body a prílohy
530/2010 Z.z.
1. 1. 2011
mení a dopĺňa prílohy č. 1 a 11
530/2010 Z.z.
1. 4. 2011
mení prílohu č. 1
530/2010 Z.z.
1. 8. 2011
mení § 4, prílohu č. 1 a 2
530/2010 Z.z.
1. 7. 2011
dopĺňa prílohu č. 1
530/2010 Z.z.
1. 5. 2011
dopĺňa prílohy č. 1 a 2
137/2011 Z.z.
1. 5. 2011
dopĺňa§ 12 a prílohy č. 1, 2 a 11
137/2011 Z.z.
1. 6. 2011
dopĺňa prílohu 1 a 2
137/2011 Z.z.
30. 6. 2011
dopĺňa prílohu č. 1 a 2
137/2011 Z.z.
31. 7. 2011
dopĺňa prílohu č. 1 a 2
137/2011 Z.z.
1. 8. 2011
dopĺňa prílohu č.1 a 2
137/2011 Z.z.
30. 9. 2011
dopĺňa prílohu č.1 a 2
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z.z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z.z. nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje povolené účinné látky v prípravkoch na ochranu rastlín, požiadavky na uvádzanie prípravkov na ochranu rastlín (ďalej len „prípravok”) na trh, kontrolu účinných látok v prípravkoch, obsah informácií poskytovaných členským štátom Európskej únie (ďalej len „členský štát”) a Európskej komisii (ďalej len „Komisia”) a ustanovuje jednotné zásady na odborné posúdenie a registráciu prípravkov na ochranu rastlín obsahujúcich mikroorganizmy (ďalej len „jednotná zásada”) pri ich hodnotení a registrácii s cieľom zabezpečiť ochranu zdravia ľudí a zvierat a ochranu životného prostredia.
§ 2
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a) existujúcou účinnou látkou účinná látka, ktorá bola uvedená pred 26. júlom 1993 na trh v štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarsku a je uvedená v osobitnom predpise,1)
b) navrhovateľom výrobca účinnej látky alebo osoba ním poverená, ktorá podala žiadosť o zaradenie účinnej látky do zoznamu povolených účinných látok,
c) zoznamom povolených účinných látok zoznam, do ktorého na základe príslušných právne záväzných predpisov Európskej únie (ďalej len „predpis”) po predchádzajúcom hodnotení členskými štátmi sú zaradené účinné látky uznané za spôsobilé na použitie na ochranu rastlín na území členských štátov pri dodržiavaní podmienok ustanovených týmito predpismi,
d) antibiózou vzťah medzi dvoma druhmi alebo viacerými druhmi, v ktorom je jeden druh aktívne poškodzovaný,
e) antimikrobiálnym činiteľom alebo antimikrobiotikom prirodzene sa vyskytujúca polosyntetická alebo syntetická látka, ktorá vykazuje antimikrobiálnu činnosť, ktorou zabíja alebo tlmí rast mikroorganizmov, pričom antimikrobiotikum zahŕňa antibiotiká, ktorými sa rozumejú látky vyrobené alebo odvodené z mikroorganizmov, antikokcidiály, ktorými sa rozumejú látky účinné proti kokcídiám, parazitným jednobunkovým prvokom,
f) formulantom každá zložka prípravku na ochranu rastlín okrem účinnej látky,
g) identitou účinnej látky informácia o chemickom názve, výrobcovi, štruktúrnom vzorci, výrobnej metóde, minimálnej čistote účinnej látky, identifikácii jej izomérov, nečistôt a aditív a o analytickom profile šarží,
h) kolonizáciou šírenie a pretrvávanie mikroorganizmu vo vonkajšom alebo vo vnútornom povrchu tela, ktoré môžu súvisieť s neškodnými a funkčnými organizmami, ako aj s patogénnymi mikroorganizmami, pričom možný výskyt týchto účinkov sa neuvádza; pri kolonizácii by mikroorganizmus mal pretrvať počas dlhšej doby, ako sa očakáva, v určitom orgáne a populácia mikroorganizmov môže klesnúť, ale pomalšie, než je obvyklé odumieranie, pričom populácia môže byť stála alebo rastúca,
i) ekologickou nikou jedinečná environmentálna poloha obývaná určitými