dnes je 16.7.2024

Input:

§ 6b - Systém rýchleho varovania a analýza rizika

10.4.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2 § 6b - Systém rýchleho varovania a analýza rizika

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 6b

Systém rýchleho varovania a analýza rizika

(1) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky (ďalej len „štátna veterinárna a potravinová správa”) je kontaktným miestom podľa osobitného predpisu. Kontaktné miesto spolupracuje s orgánmi úradnej kontroly potravín a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym.

(2) Ministerstvo a ministerstvo zdravotníctva môžu poveriť fyzickú osobu alebo právnickú osobu prípravou vedeckých stanovísk a poskytovaním vedeckého poradenstva a vedeckej a technickej podpory na vyhodnocovanie rizík z potravín. Poverená osoba spolupracuje s orgánmi úradnej kontroly potravín.

(3) Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ vykonávajúca analýzu potravín určených na umiestňovanie na trh, ktorá zistí, že potravina je zdraviu