dnes je 16.7.2024

Input:

§ 7 - Dovoz potravín a vývoz potravín

22.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4 § 7 - Dovoz potravín a vývoz potravín

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 7

Dovoz potravín a vývoz potravín

(1) Dovážané potraviny z tretích krajín musia spĺňať požiadavky ustanovené týmto zákonom a osobitnými predpismi.

(2) Vyvážané potraviny alebo reexportované potraviny musia spĺňať požiadavky tohto zákona a osobitných predpisov, ak predpisy v štáte dovozu neustanovujú iné požiadavky.


Komentár k § 7 - Dovoz potravín a vývoz potravín:

Predmetné ustanovenie upravuje veľmi podstatnú oblasť potravinového práva - oblasť dovozu a vývozu potravín.

Podmienky stanovené pre dovážané potraviny sú stanovené najmä v predpisoch EÚ. Zákon v tomto ustanovení § 7 odkazuje na nariadenie (ES) č. 178/2002, nariadenie (ES) č. 852/2004, nariadenie (EÚ) č. 1308/2013 a nariadenie (EÚ) 2017/625.

Nariadenie (ES) č. 178/2002 a aj nariadenie (EÚ) 2017/625 akcentujú požiadavku potreby dodržiavania