dnes je 16.7.2024

Input:

71/2024 Z.z., Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 120/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky

71/2024 Z. z.
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 11. apríla 2024,
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 120/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 120/2023 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá predkladania žiadostí a znižovania priamych podpôr Strategického plánu spoločnej poľnohospodárskej politiky sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 3 ods. 1 prvá veta znie:
„Žiadosť predkladá žiadateľ prostredníctvom elektronického formulára od termínu určeného vo výzve zverejnenej Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (ďalej len „platobná agentúra”) na jej webovom sídle do 15. mája kalendárneho roka, ak § 6 neustanovuje inak.”.
2. Poznámky pod čiarou k odkazom 6 a 7 znejú:

6§ 2 ods. 9 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z.


7Čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115 z 2. decembra 2021, ktorým sa stanovujú pravidlá podpory strategických plánov, ktoré majú zostaviť členské štáty v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky (strategické plány SPP) a ktoré sú financované z Európskeho poľnohospodárskeho záručného fondu (EPZF) a Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka (EPFRV), a ktorým sa zrušujú nariadenia (EÚ) č. 1305/2013 a (EÚ) č. 1307/2013 (Ú. v. EÚ L 435, 6. 12. 2021) v platnom znení.
Čl. 9 ods. 3 a čl. 10 ods. 3 vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2022/1475 zo 6. septembra 2022, ktorým sa stanovujú podrobné pravidlá vykonávania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/2115, pokiaľ ide o hodnotenie strategických plánov SPP a poskytovanie informácií na účely monitorovania a hodnotenia (Ú. v. EÚ L 232, 7. 9. 2022) v platnom znení.”.
3. V § 4 ods. 1 písmeno a) znie:
„a) na plochu17do 15. októbra roku predloženia žiadosti; ak ide o podporu podľa osobitného predpisu,17ado 15. januára kalendárneho roka nasledujúceho po roku predloženia žiadosti,”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 17 a 17a znejú:

17§ 3 písm. d) zákona č. 280/2017 Z. z. v znení zákona č. 411/2022 Z. z.


17a§ 43, § 46 a 49 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 3/2023 Z. z. v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 407/2023 Z. z.”.
4. V § 4 ods. 1 sa písmeno c) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. osobitného predpisu,22ado 7 dní po skončení obdobia podľa osobitného predpisu.22b”.

Poznámky pod čiarou k odkazom 22a a 22b znejú:

22a§ 22 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z. v znení neskorších predpisov.


22b§ 22 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 436/2022 Z. z.”.
5. V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno d).
6. V § 4 ods. 2 sa slová „zvierat podľa osobitného predpisu23” nahrádzajú slovami