dnes je 16.7.2024

Input:

§ 7a

11.10.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.1 § 7a

Mgr. Alexandra Mišinová, LL.M.

§ 7a

(1) Požiadavky ustanovené týmto zákonom sa neuplatnia na potraviny, ktoré boli vyrobené alebo umiestnené na trh v súlade s právom niektorého členského štátu Európskej únie alebo Európskeho združenia voľného obchodu, ktorý je súčasne zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore (ďalej len „členský štát“).

(2) Obmedzenia voľného pohybu potravín môže ustanoviť vláda Slovenskej republiky nariadením.


Komentár k § 7a:

Predmetné ustanovenie obsahuje tzv. klauzulu vzájomného uznávania pre potraviny, ktoré boli vyrobené alebo umiestnené na trh v súlade s právom niektorého členského štátu Európskej únie alebo Európskeho združenia voľného obchodu.

Ustanovenie § 7a zákona, s odkazom na čl. 36 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, umožňuje vláde Slovenskej republiky ustanoviť obmedzenia voľného pohybu potravín, a to na základe nariadení vlády SR. Článok 36 Zmluvy